Serbisyo sa Pagpapayo sa Iba't-ibang Wika ng Lungsod ng Shizuoka [フィリピン語] 印刷用ページ

最終更新日:
2019年12月17日
Konsultasyon
Maaaring kumunsulta tungkol sa mga kinakailangang bagay para sa buhay tulad ng buwis, pensiyon, visa, trabaho, pag-aaral ng Japanese, pagpapalaki ng mga bata, edukasyon ng mga bata at marami pang iba.
Libre ang konsultasyon at makakaasang ililihim ito.
Oras
Lunes~Biyernes 8:30~17:15(Walang serbisyo tuwing Sabado, Linggo at Pista Opisyal, Katapusan ng Taon <12/29-1/3>)
 
Lugar ng Konsultasyon
(1)Sentro ng Pangkalahatang Konsultasyon sa Multikultural Simbiyosis ng Lungsod ng Shizuoka
 〒424-8701
Shizuoka City Association for Multicultural Exchange, Shimizu Branch, 2F Shimizu Chosa,  6-8Asahi-cho, Shimizu District, Shizuoka City  
Telepono:054-354-2009
 
(2)Konsultasyon sa Distrito ng Aoi
 〒420-8602 
Shizuoka City Association for Multicultural Exchange, 17F Shizuoka City Hall, 5-1 Otemachi, Aoi District, Shizuoka City 
Telepono:054-273-5931
 
(3)Konsultasyon sa Distrito ng Suruga ※Tuwing Lunes lamang
〒422-8550 
Citizen’s Consultation Room, 3F Suruga District Office, 10-40 Minami Yahata-cho, Suruga District, Shizuoka City  
Telepono:054-354-2009
 

Maliban sa personalang pagpapayo ay mayroon ding serbisyo sa pamamagitan ng paggamit ng tablet computer device na may serbisyo sa 14 na wika.
 
<Mga laang wika sa pagsasalin>
Ingles, Chinese, Espanol, Tagalog, Pranses, Vietnamese, Wikang Hapon, Korean, Nepali,
Indonesian, Thai, Hindi, Russian
 

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

観光交流文化局 国際交流課 多文化共生推進係

所在地:静岡庁舎新館17階

電話:054-221-1303

ファクス:054-221-1518

お問い合わせフォーム